Об’єкти біотехнології

Шановні студенти 1 курсу спеціальності Біотехнології та біоінженерія, завантажити лекції, практичні заняття та календарні плани ви можете за посиланням нижче.

Перелік літературних джерел для самостійної роботи:

Биология [Текст] : пер. с англ: В 3 т.: Пер. с англ. / Под ред. Р. Сопера – 3-е изд., М: Мир, 2004. – Т. 1: 454 с., Т. 2: 436 с., Т. 3: 451 с.

2. Глик, Б., Пастернак, Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Пер. с англ. – М.: Мир, 2002. – 589 с.

3. Жегунов Г.Ф. Цитогенетические основы жизни: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Г.Ф. Жегунов, Г.П. Жегунова. – Харьков: Золотые страницы, 2004. – 672 с.

4. Красінько В.О., Волошина І.М., Лич І.В.., Ігнатенко С.В. Біологія клітин: Навч. посіб. – К.: НУХТ, 2015. – 355 с.

5. Максимова, Н.П. Молекулярная генетика: Сборник заданий и тестов: Учеб. Пособие/ Н.П. Максимова. – Мн.: БГУ, 2003 – 86 с.

6. Медична біологія [Текст] : підручник / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін [та ін.] ; за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 656 с.

7. Молекулярная биология клетки : В 3 т. Пер.с англ. / Б. Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис, др.. – 2-е изд.,перераб.и доп. – М.: Мир, 1994 . – Т. 1:516 с., Т. 2: 540 с., Т. 3: 503 с.

8. Огурцов, А. Н. Основы молекулярной биологии: в 2 ч. Ч.1. Молекулярная биология клетки: учебное пособие /А.Н. Огурцов . – Харків : НТУ “ХПИ”, 2011 . – 303 с.

9. Уилсон, Дж., Хант, Т. Молекулярная биология клетки: Сборник задач: Пер.с англ. – М.: Мир, 1994. – 520 с.

10.Ченцов, Ю.С. Введение в клеточную биологию: учебник для вузов / Ю.С. Ченцов. – 4-е изд.,перераб.и доп . – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 495 с. .Джойса. – М.: Мир,1998.

Перелік посилань на відео-матеріали:

Print Friendly, PDF & Email