Стрілець Оксана Петрівна

Стрілець Оксана Петрівна
Доктор фармацевтичних наук, професор кафедри біотехнології НФаУ

Стрілець Оксана Петрівна Стрілець Оксана Петрівна Стрілець Оксана ПетрівнаСтрілець Оксана Петрівна

Стрілець Оксана Петрівна народилася 21 лютого 1970 р. у селищі Зарубіно Хасанського району Приморського краю у родині військовослужбовців. У 1987 р. закінчила СШ №3 м. Симферопіль. У 1988 році вступила до Хабарівського Державного фармацевтичного інституту, у 1992 році переведена до Харківського Державного фармацевтичного інституту. У 1993 році закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація».

З 1993 року працює на посадах старшого лаборанта, асистента та доцента кафедри мікробіології. У період 2002-2004 рр. працює старшим науковим співробітником, завідувачем науково-методичної (науково-дослідної) лабораторії з питань фармацевтичної освіті. У 2002 році присвоєно почесне звання доцента. З 2004 року працює доцентом, а з 2014 року по теперішній час – професор кафедри біотехнології.

У 2001 році захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою «Розробка складу та технології антисептичного перев’язувального засобу» (науковий керівник – професор Л.С.Стрельников).

Дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Наукове і експериментальне обґрунтування складу і технології комбінованих таблетованих лікарських форм антигіпертензивної дії» успішно захистила у 2013 році (науковий консультант – професор Л.С.Стрельников).

Громадська діяльність

Поряд з викладацькою і науковою роботою Стрілець О.П. веде активну громадську діяльність. Брала участь, як член робочої групи, у роботі з відкриття спеціальності «Промислова біотехнологія», протягом богатьох років є відповідальною за спеціальність «Біотехнологія». У складі робочої групи МОН України приймала участь в розробці стандартів освіти для спеціальності «Біотехнологія» (ОКХ, ОПП). Приймала активну участь у складі робочої групи з підготовки документів до ліцензування та акредитації Освітніх програм спеціальност 162 «Біотехнології та біоінженерія»: «Біотехнологія» (бакалаврський рівень освіти), «Промислова біотехнологія» і «Фармацевтична біотехнологія» (магістерський рівень освіти). Протягом багатьох років є членом вченої ради факультету «Промислова фармація, управління та адміністрування», членом методичної технологічної комісії НФаУ, членом апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01- технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Член науково-методичної комісії з біотехнології Міністерства освіти та науки України (2004-2015рр), з 2013 р. входить до складу журі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології. Член Галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (з 2018 р.).

Нагороди: за досягнення у професійній і науковій діяльності О. П. Стрілець відзначена Почесними грамотами Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (2004), Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2005), Національного фармацевтичного університету (2014), ім’я професора Стрілець О.П. внесено в Золоту Книгу Пошани НФаУ (2010 р.). У 2016 році Стрілець О.П. була нагородження Дипломом ХVIII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».

Наукова школа

Напрями наукових досліджень: створення комбінованих лікарських препаратів з антимікробними, антигіпертензивними властивостями, біотехнологічних препаратів з бактеріофагами, нормобіотиками; мікробіологічні дослідження з вивчення антимікробної активності, мікробної контамінації лікарських засобів; розроблення технологічних регламентів на лікарські препарати, методик контролю якості.

Учні:

 • Івахненко Олена Леонідівна; канд. дис. «Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з катіазином»

Видавнича діяльність

Видано близько 290 науково-методичних праць, з них: 4 монографії, 2 підручника і 8 навчальних посібників з грифами МОН України, методичні рекомендації, статті у наукових і фахових журналах.

Монографія

 • Modern direction in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology: monograph / editor in chief Volodymyr Novikov. – Lviv: Lviv Polytechnic, 2015. – 256 p.

Підручники

 • Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості: підручник / Стасевич М.В., Милянич А.О., Стрельников Л.С. і інш. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – 410 с.
 • Гигиена и производственная санитария. Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Стрельников Л.С., Стрилец О.П., Чикиткина В.В. и др. – Х.; Изд-во НФаУ, 2006. – 400 с.

Навчальні посібники

 • Микробиология. Руко­водство к лаборатор­ным занятиям: уч. по­собие для студ. высш. уч. зав. / И.Л. Дикий, И.И. Сидорчук, И.Ю. Холупяк и др. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые стра­ницы, 2002.- 444 с.
 • Стрілець О.П., Стрельников Л.С. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»//Авт. Кол.: Черних В.П., Зупанець І.А., Буллах І.Є. та ін. За ред. Чл.-кор. НАН України, проф. В.П.Черних і проф. І.А.Зупанця.- Х.: Вид-во НфаУ: «Золоті сторінки.- 2003.- 376 с.
 • Гигиена и производственная санитария. Учебник для студ. ВНЗ / Л.С. Стрельников, О.П. Стрилец, В.В. Чикиткина, Е.В. Щербак, И.Э.Бусыгина – Х.: Изд-во НФаУ, 2006.- 400 с.
 • Хімічна мікробіологія: Навч. посіб до лабор. занять. самост. аудитор. і позааудитор. роботи студ. / Л.С. Стрельников, О.П.Стрілець, В.В. Чікіткіна та ін.. – Х: Вид-во НФаУ, 2008. – 148 с.
 • Гигиена в фармации: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Л.С.Стрельников, В.В. Чикикткина, О.П. Стрилец и др. – Х.: НФаУ, 2010. – 392 с.
 • Hygiene in pharmacy: manual for practical classes and out-of-classwork for foreign students in specialty «Pharmacy»/ L.S. Strelnikov, O.V.Shcherbak, O.P. Strilets etc. – Kharkiv: NUPh, 2010 – 76 p.
 • Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв: навч. Посібник для студ. вищ. Нач. заклад./ М.В. Стасевич, А.О. Милянич, І.О. Гузьова, Л.С. Стрельников [та ін.]; за ред. В.П.Новікова. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 408 с. : іл.
 • Hygiene in pharmacy: manual for foreign students of higher schools / O.S. Kalyuzhnaya, O.P. Strilets, L.S. Strelnikov, O.L. Ivakhnenko – 2nd Edition, supplemented and revised. – Kharkiv.: NUPh : Golden Pages, 2013. – 224 p.
 • Біотехнологія. Дипломне проектування : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.С. Калюжная, О.П. Стрілець, Л.С. Стрельников., О.Л. Івахненко, М.В. Рибалкін, В.П. Новіков. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 150 с.

Методичні рекомендації

 • Дикий И.Л., Стрельников Л.С., Великая М.М., Стрилец О.П.: Под общей редакцией академика АТК Украины И.Л. Дикого. Методические указания к лабораторным занятиям .по химической микробиологии  для   студентов   фармацевтического  института   факультета «Промышленная фармация».- Харьков.-1995.-70 с.
 • Дикий І.Л., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Велика М.М., Проскурнін Р.О. Методичні рекомендації з гігієни та промислової санітарії фармацевтичних виробництв.- Харків.- Видавництво НФАУ.- 2001.- 91с.
 • Дикий І.Л., Стрельников Л.С., Стрілець О.П. Хімічна мікробіологія з основами гігієни і промислової санітарії. Програма, контрольні завдання, метод. рекоменд. до лабораторних занять і тести для самостійної аудиторної і позааудиторної роботи для студ. заочної форми навчання зі спец. «Технологія фармацевтичних препаратів». – Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 108 с.
 • Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Щербак О.В., Чикиткина В.В., Долгова Т.А. Методические рекомендации к выполнению дипломного проекта специалиста для студентов специальности 7.092901 «Промышленная биотехнология».- Х.: Изд-во НФаУ, 2007.- 84 с.
 • Hygiene in pharmacy: Collection of test / L.S.Strelnikov, O.P.Strilets, O.S.Kalyuzhnaya etc. – Kharkiv.: NUPh, 2011. – 53 p.
 • Гигиена в фармации. Сборник тестовых заданий для самостоятельной работы студентов фармацевтического и медико-фармацевтического факультетов / Чикиткина В.В., Стрилец О.П., Калюжная О.С., Стрельников Л.С. – Х. : НФаУ, 2012. – С. 108.
 • Маркетингові дослідження ринку комбінованих гіпотензивних лікарських засобів та науково-теоретичне обґрунтування складу препаратів для лікування артеріальної гіпертензії: метод. рек. / О.П.Стрілець, Ю.Л.Стрельникова, Л.С.Стрельников. – Х.: НФаУ, 2012. – 36с.
 • Hygiene in pharmacy : collection of tests for foreign students on speciality «pharmacy» / L. S. Strelnikov, O. P. Strilets, O. S. Kalyuzhnaya, V. V. Chikitkina, M. M. Tkach. – Kharkiv.: NUPh, 2013. – 53 p.
 • Компоненти вакцин та методи їх обгрунтування: метод. рек. / М.В.Рибалкін, Н.І. Філімонова, Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець. Х.: НФаУ, 2017. – 27 с.
 • Методи дезінтеграції мікроорганізмів та подальшого очищення для одержання антигенів: метод. рек. / М.В.Рибалкін, Н.І. Філімонова, Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець. Х.: НФаУ, 2017. – 28 с.
 • Методи інактивації мікроорганізмів та подальшого змішування для одержання антигенів: метод. рек. / М.В.Рибалкін, Н.І. Філімонова, Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець. Х.: НФаУ, 2017. – 25 с.

Розробки, впровадження, патенти

 • Патент на корисну модель 47002, Україна. Лікувально-профілактичний засіб у формі супозиторіїв для фармакокорекції вагінальних дисбіозів / Калюжная О. С., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Кабачний Г.І. Заявлено 03.08.2009, Опубл. 11.01.2010. – Бюл. № 1.
 • Патент на корисну модель 40487; Фармацевтична композиція у формі вагінальних су позиторіїв / Крутських Т.В., Бур’ян К.О., Бур’ян Г.О., Стрілець О.П. Заявлено 17.11.2008; Опубл. 10.04.2009. – Бюл. №7.
 • Патент на корисну модель № 47532; Комбінований гіпотензивний засіб / Трутаєв І.В., Стрілець О.П. Заявлено 14.08.2009; Опубл. 10.02.2010. – Бюл. №3
 • Патент на корисну модель № 47531, Фармацевтична композиція з гіпотензивною дією / Трутаєв І.В., Стрілець О.П. Заявлено 14.08.2009; Опубл. 10.02.2010. – Бюл. №3.
 • Патент на корисну модель 58812, Україна. Спосіб одержання імунобіологічного засобу у формі пінного аерозолю для лікування дерматологічних захворювань інфекційної етіології / Єрещенко О. А., Стрельников Л. С., Стрілець О. П., Кабачний Г. І., Ткач М. М. Зареєстровано 26.04.2011 р. – Бюл. № 8.
 • Патент на корисну модель 58815, Україна. Імунобіологічний засіб у формі пінного аерозолю для лікування дерматологічних захворювань інфекційної етіології / Єрещенко О. А., Стрельников Л. С., Стрілець О. П., Кабачний Г. І., Ткач М. М. Зареєстровано 26.04.2011 р. – Бюл. № 8.
 • Патент на корисну модель 65485, Україна. Спосіб одержання м’якої лікарської форми 3-(4,5-дигідротіазол-2-іл)аміду цис-1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбонової кислоти / Кустова С. П., Івахненко О. Л., Стрілець О.П. [та ін.]; Заявлено 04.05.11; Опубл. 12.12.11. – Бюл. № 23.
 • Патент на корисну модель 86662, Україна. Спосіб корекції індукованих цитостатиком порушень сперматогенезу у щурів / Калюжная О. С., Бречка Н.М., Малова Н.Г., Стрельников Л.С. та ін. Заявлено 17.06.2013, Опубл. 10.01.2014. – Бюл. № 1.
 • Патент на корисну модель 06472, Україна. Імунобіологічний препарат для попередження та лікування кандидозної інфекції / Рибалкін М. В., Філімонова Н. І., Стрельников Л. С., Стрілець О. П. Заявлено 11.06.2014, Опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 • Патент на корисну модель 06471, Україна. Спосіб одержання імунобіологічного препарату для попередження та лікування кандидозної інфекції / Рибалкін М. В., Філімонова Н. І., Стрельников Л. С., Стрілець О. П. Заявлено 11.06.2014, Опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 • Спосіб одержання розчину імунобіологічного лікарського засобу для попередження та лікування кандидозної інфекції / Н. І. Філімонова, Л. С. Стрельников, О. П. Стрілець, М. В. Рибалкін // Інформаційний лист № 119-2015.
 • Імунобіологічний лікарський засіб для попередження та лікування кандидозної інфекції / Рибалкін М.В., Філімонова Н.І., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Кононенко Н.М., Калюжная О.С., Івахненко О.Л., Чікіткіна О.М. – № 214-2015. – С. 4.
 • Патент на корисну модель – ДУ «ІПЕП ім.Данилевського НАМН». – № 103300, u 2015 05757. Застосування хондроїтину сульфату для корекції індукованих цитостатиком порушень сперматогенезу в експерименті. Бречка Н.М., Бондаренко В.О., Стрельников Л.С., Стрілець О.П . і інш.Заявл. 11.06.2015, опубл. 10.12.15, Бюл. №23. – 6 с.

Членство у фахових асоціаціях

З 2010 року Стрілець О.П. член Європейської федерації біотехнології (European Federation of Biotechnology), член Товариства мікробіологів України ім. С.В.Виноградського (з 2017 р.)

 Дисципліни, які викладає доктор наук

 • «Вступ до фаху. Історія біотехнології»
 • «Загальна біотехнологія»
 • «Промислова біотехнологія»
 • «Новітні технології виробництва біопрепаратів»
 • «Молекулярна біотехнологія»
 • «Організація та планування науково-дослідних робіт»
Print Friendly, PDF & Email