Історія кафедри

Історія кафедри

У 2000 році у Національному фармацевтичному університеті на факультеті «Промислова фармація» була відкрита спеціальність «Біотехнологія» і розпочато підготовку нового висококваліфікованого фахівця – інженера-біотехнолога.

У 2004 році була створена кафедра біотехнології як структурний підрозділ факультету «Промислова фармація». З серпня 2004 року по серпень 2014 року кафедра біотехнології розташовувалась у медико-біологічному корпусі університету по вул. Куліківська, 12, зараз кафедра знаходиться у хіміко-технологічному корпусі НФаУ по вул. Валентинівській, 4.

Завідувачи кафедри:

2004-2019 рр. Стрельников Леонід Семенович – доктор фармацевтичних наук, професор, перший завідувач кафедри. Засновник біотехнологічної наукової школи «Розробка традиційних та сучасних біотехнологічних продуктів та лікарських засобів, біологічно активних добавок та продуктів функціонального призначення» професор Л. С. Стрельников – автор та співавтор великої кількості наукових і навчально-методичних робіт, серед них наукові статті, тези доповідей, методичні рекомендації, монографії, підручники, навчальні посібники, у т.ч. англійською мовою, методичні рекомендації.

Історія кафедри

З 2019 р. Хохленкова Наталя Вікторівна – доктор фармацевтичних наук, професор.  Автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць. Серед них 1 монографія, 221 наукова праця та 34 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях – 66 ( з них 12 статей у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus), 11 патентів, 6 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, 6 авторських свідоцтв.

Історія кафедри

З 2004 р. кафедра біотехнології є випусковою при підготовці студентів за галуззю знань «Біотехнологія» за напрямом підготовки 0514 «Біотехнологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр спеціальностей «Біотехнологія», «Промислова біотехнологія» і «Фармацевтична біотехнологія», з 2015 р. за новим переліком спеціальностей – за галуззю знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітніх програм «Біотехнологія» (ступень освіти – бакалавр), «Фармацевтична біотехнологія» та «Промислова біотехнологія» (ступень освіти – магістр).

Перший випуск фахівців спеціальності «Промислова біотехнологія» інженерів – біотехнологів у кількості 11 чоловік відбувся у 2005 році.

Перший склад кафедри: Стрельников Леонід Семенович (з 2004), Стрілець Оксана Петрівна (з 2004), Чікіткіна Валентина Василівна (2004-2012), Щербак Олена Валентинівна (2004-2009), Бусигіна Ірина Едуардівна (2004-2005), Манський Олександр Анатолійович (2004-2006), Івахненко Олена Леонідівна (2004-2017), Калюжная Ольга Сергіївна (з 2004), Єрещенко Оксана Антонівна (з 2004), Подоляка Ганна Олександрівна (2004-2008).

Історія кафедри

У різні роки на кафедрі працювали: Діхтярьов Сергій Іванович (2005-2006), Долгова Тетяна Анатоліївна (2005-2009), Аленіна Світлана Борисівна (2005-2006), Діхтярьов Володимір Іванович (2007-2008), Бречка Наталя Михайлівна (з 2006), Кабачний Геннадій Іванович (2008-2013), Кустова Світлана Петрівна (з 2008 р.), Рибалкін Микола Вікторович (з 2012), Трутаєв Ігор Вікторович (2010-2019), Козар Валентина Вікторівна (2012-2013), Шаповалова Ольга Вікторівна (2012-2018), Алмакаєв Максим Сергійович (з 2012), Бєгунова Наталія Власівна (з 2014), Заболотна Елла Вадимівна (2013-2015), Шпакова Наталія Михайлівна (2014-2019), Орлова Наталія Вікторівна (2018-2019), Шапкіна Ольга Олександрівна (2018-2019), Бойко Олена Андріївна (2018-2019).

Історія кафедри

Науково-дослідна робота:

Під керівництвом першого завідувача кафедри Стрельникова Л.С. сформувалася наукова школа «Розробка традиційних та сучасних біотехнологічних продуктів та лікарських засобів, біологічно активних добавок та продуктів функціонального призначення», яка на сьогоднішній день включає наступні наукові напрямки: розробка складу та технологій лікарських засобів як синтетичного походження, так і на основі біотехнологічних об’єктів; вивчення біологічних властивостей пробіотичних культур, бактеріофагів з метою створення сучасних біотехнологічних лікарських засобів вітчизняного виробництва у рамках імпортозаміщення; розробка та удосконалення методів біосинтезу біологічно-активних речовин (БАР); розробка і вдосконалення поживних середовищ для культивування біооб’єктів з метою накопичення БАР; розробка нових та вдосконалення існуючих рецептур та технологій функціональних продуктів харчування із лікувально-профілактичними властивостями;  природоохоронні технології, удосконалення методів біологічної очистки стічних вод; оцінка якості харчових продуктів; гігієнічна оцінка об’єктів зовнішнього середовища.

Наукові доробки кафедри охоплюють: питання виробництва та створення традиційних та сучасних біотехнологічних лікарських засобів, перспективних біологічно-активних речовин, продуктів харчової біотехнології, зокрема продуктів здорового харчування, питання екологічної біотехнології та природоохоронних технологій, біотехнології у рослинництві, тваринництві та ветеринарії, нанобіотехнологій для народного господарства тощо.

Наукові роботи за переліченими напрямками виконуються у співпраці з вітчизняними та закордонними науково-дослідними організаціями та учбовими закладами: НДІ проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України, Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України, Національним університетом «Львівська політехніка», ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України», Український ордена «Знак Пошани» НДІ лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України, Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. Василенка, Люблінським медичним університетом (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

За тематикою досліджень наукової школи було захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій; виконуються 2 кандидатські дисертації.

Серед дисертацій захищених за напрямками наукової школи наступні:

кандидатські дисертації: «Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з бактеріофагом стафілококовим» Ткача Максима Миколайовича під керівництвом д. фарм. н., проф. Стрельникова Л. С. (2009 р.);

«Розробка складу та технології супозиторіїв з пробіотиками» Калюжної Ольги Сергіївни під керівництвом д. фарм. н., проф. Стрельникова Л. С. (2010 р.);

«Розробка складу і технології піни медичної з комплексом бактеріофагів» Єрещенко Оксани Антонівни під керівництвом д. фарм. н., проф. Стрельникова Л. С. (2010 р.);

«Розробка складу та технології розчину алергену «Кандидасін» для імунодіагностики кандидозної інфекції» Рибалкіна Миколи Вікторовича під керівництвом д. мед. н., проф. Філімонової Н. І. (2011 р.);

«Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з катіазином» Івахненко Олени Леонідівни під керівництвом д. фарм. н., проф. Стрілець О. П. (2015 р.);

докторські дисертації: «Наукове і експериментальне обґрунтування складу і технології комбінованих таблетованих лікарських форм антигіпертензивної дії» Стрілець Оксани Петрівни, науковий консультант – д. фарм. н., проф. Стрельников Л. С. (2013 р.);

«Розробка складу та технології розчину імунобіологічного препарату для профілактики та лікування кандидозної інфекції» Рибалкіна Миколи Вікторовича, науковий консультант – д. мед. н., проф. Філімонова Н. І. (2018 р.).

На сьогоднішній день за науковими напрямками біотехнологічної школи на кафедрі біотехнології НФаУ виконуються 2 дисертаційні роботи:

«Розробка складу та технології комплексного засобу з пробіотиком для лікування дерматологічних захворювань» Соловйової Аліни Володимирівни (2017-2021 рр.), науковий керівник – к.фарм.н., доц. Калюжная О.С. та «Розробка складу і технології лікарського засобу на основі антимікотиків та інтерферонів для лікування кандидозів» Демідової Ірини Вікторівни (2018-2022 рр.) науковий керівник – д.фарм.н., доц. Рибалкін М.В.

Біотехнологічна наукова школа має у своєму доробку наступні наукові праці: наукові статті – 136, у тому числі закордонні – 41, патенти – 25, інформаційні листи – 5, монографії – 6, статті у ДФУ – 1, близько 500 тез.

Ми ними пишаємось – наші студенти:

Саме молоді та талановиті люди, яких багато серед наших студентів, і, виховання та відкриття яких є нашим завданням, здатні зробити багато у науці та у своїй професійній діяльності. Тому, виконання науково-дослідних робіт студентами із представленням власних результатів на конференціях, семінарах, конкурсах є важливим етапом у розвитку їх майбутніх професійних навичок, а стимулювання та їх зацікавленість до участі у конкурсах починається з перших кроків у студентському науковому товаристві.

Так, на сьогоднішній день студенти гуртка СНТ кафедри біотехнології долучені до участі:

у конкурсах студентських наукових робіт – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Біотехнологія»; Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; Міський конкурс студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив»; International Competition of Student Scientific Works «Black Sea Science 2019»;

у олімпіадах різного рівня – І та ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнологій та біоінженерії;

у конференціях, з’їздах, семінарах, щорічно приймаючи участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (м. Тернопіль); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації», (м. Київ); Международной научной конференции молодых ученых и студентов, инициированной Фондом Первого Президента Казахстана – Елбасы и Южно-Казахстанской медицинской академией «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (г. Шымкент); Іnternnational Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Section 7. Modern biotechnology) (м. Харків) тощо.

Завантажити історію кафедри у PDF

 

Print Friendly, PDF & Email